VOORWOORD


De jrD-lijst van het complete oeuvre

van

Claude Debussy (1862 – 1918)


Er zijn diverse lijsten in omloop die een overzicht geven van de werken van Debussy. De lijst van François Lesure is hiervan de belangrijkste. Nagenoeg alle lijsten blijken echter gebreken en tekortkomingen te vertonen:

-    de opgegeven jaartallen of data komen niet altijd overeen met de gegevens die we tegenkomen in de correspondentie van Debussy in de contracten tussen de componist en zijn uitgevers, of in andere publicaties;
-    er komen namen op voor van stukken die Debussy ooit van plan was te componeren, maar die hij nooit geschreven heeft;
-    ook worden er titels vermeld van werken die verloren zijn gegaan;
-    transcripties die Debussy van zijn werken schreef, of pianopartijen die waren bedoeld als voorstudie (en soms in dat stadium zijn blijven steken), ontbreken;
-    werken die zoek waren maar waarvan het manuscript later is teruggevonden, blijken vaak nog niet in de lijsten te zijn opgenomen;
-    arrangementen van Debussy’s composities die door anderen zijn gemaakt, maar waarmee Debussy daadwerkelijk bemoeienis heeft gehad, ontbreken;
-    composities die na de dood van Debussy, met gebruikmaking van diens schetsen en aantekeningen zijn voltooid, werden niet in de lijsten opgenomen;
-    criteria voor plaatsing van een werk op een bepaalde lijst worden vaak niet genoemd;
-    door wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gekomen materiaal blijkt niet in de lijsten opgenomen.

Om deze tekortkomingen op te heffen, is deze jrD-lijst van de werken van Debussy opgesteld. De lijst komt in twee vormen voor: ALFABETISCH en CHRONOLOGISCH.

Het is van belang de INLEIDING, die aan de lijst voorafgaat (en waarin de criteria voor opneming in de jrD-lijst staan vermeld) goed te lezen.

 

 

John de Rooy,
22 augustus 2012

johnderooy@hotmail.com